เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบสื่่อมัลติมีเดีย M6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาประโยชน์  และความสามารถของโปรแกรม Macromedia  Flash การติดตั้งโปรแกรม       การเรียกใช้งาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Macromedia  Flash การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างชิ้นงาน  การแก้ไขชิ้นงาน  การสร้างชิ้นงานให้สวยงาม  และเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อหรืองานนำเสนอ

                โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกต  การคิดจินตนาการ  และทักษะกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ  การสร้างชิ้นงานและการนำเสนอชิ้นงาน 

 

ผลการเรียนรู้

                ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรม Macromedia  Flash

                ๒. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตั้งโปรแกรม Macromedia  Flash ได้

๓. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Macromedia  Flash ได้

๔. มีทักษะในการสร้างงานโดยใช้โปรแกรม Macromedia  Flash

๕. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Macromedia  Flash