เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา 107333 การวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคปลาย 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวินิจฉัยลักษณะอาการ และสาเหตุของศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความผิดปกติกับส่วนต่างๆ ของพืชโดยวิธีการทั่วไปและวิธีเฉพาะทาง และการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีต่างๆ ที่มีอย่างเหมาะสม