ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา 107333 การวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคปลาย 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33879

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

การวินิจฉัยลักษณะอาการ และสาเหตุของศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความผิดปกติกับส่วนต่างๆ ของพืชโดยวิธีการทั่วไปและวิธีเฉพาะทาง และการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีต่างๆ ที่มีอย่างเหมาะสม