ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบอกถึงความหมายระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ความเป็นมา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง