ผู้สอน
phurichaya phamornviriyamit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

KIN 2112 Technology and Communication in Sport Science 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33946

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน
  • เนื้อหารายวิชา (course description)

          การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสารในการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬา การสืบหาข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกายจากการบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ

Study on the use of computer systems and communication technology the development of exercise and sport. Quest Information Science in Sport and Exercise of service over a computer network. The data presented in difference forms, including technical advice

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

     1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้

     2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้

     3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตได้

    4. ผู้เรียนสามารถประเมินจากการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่การจัดการ ประเด็นปัญหา แนวคิดในปัจจุบันและอนาคตได้