homeการหารค่า IOC
personperson_add
การหารค่า IOC

ผู้สอน
person
นาย โสภณ อินพิทักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การหารค่า IOC

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
340

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาอุดรธานี เขต 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการนำผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคำนวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคำนวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับคำถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)