เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การหารค่า IOC

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย โสภณ อินพิทักษ์

โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาอุดรธานี เขต 2

เป็นการนำผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคำนวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคำนวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับคำถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง