การหารค่า IOC

โสภณ อินพิทักษ์

โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาอุดรธานี เขต 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการนำผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคำนวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคำนวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับคำถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง