การหารค่า IOC


ผู้สอน
นาย โสภณ อินพิทักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การหารค่า IOC

รหัสวิชา
340

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาอุดรธานี เขต 2

คำอธิบายวิชา

เป็นการนำผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคำนวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคำนวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับคำถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books