ผู้สอน
นาง สายสุนี โพธิ์ตุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

6100101 ชื่อวิชา (Course Title) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3413

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล ปฏิบัติการโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Internet, Intranet LAN, CD-ROM,  E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมี  ประสิทธิภาพ รวมถึงเคารพสิทธิทางปัญญา