เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

sociology of education 2/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

nกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ ผลกระทบทางการศึกษาต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการจัดการศึกษา