เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

INFO255 การจัดการและออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การออกแบบระบบสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย ฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติในการใช้งานโปรแกรมเพื่อออกแบบระบบเครือข่าย

วัตถุประสงค์รายวิชา

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในระบบการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีที่สำคัญ การใช้งานและออกแบบระบบเครือข่ายในระบบการสื่อสารเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป
          - เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถออกแบบ และกำหนดองค์ประกอบโดยรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานภายในองค์กรขนาดเล็ก
          - เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          - เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายสถาปัตยกรรมแต่ละแบบ