English for learners

คำอธิบายชั้นเรียน

เจตนาของการสร้างห้องนี้คือ มีความคาดหวังให้พี่ๆ น้องๆ หรือเพื่อนๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนภายในสถานศึกษา หรือ สอบเข้าหมาวิทยาลัยต่างๆ ได้อย่างสำเร็จลุล่วง