เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-453 วิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร (Research in Nutrition and Dietetics)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การค้นคว้า วิจัยทางด้านโภชนาการและโภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค การจัดการข้อมูล

การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Research in nutrition and nutrition therapy; data processing and analysis; research

report writing and presentation under supervision