เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-103 Man and Society ภาคเรียนที่ 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายวิชา (ไทย) มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและการดำรงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เน้นบริบทภาคใต้

                    (ภาษาอังกฤษ) Man as a social members; structure and evaluation of social human, economic, legislative,political,governmental systems; socio-culture change and their impacts; adaptation and living in society culture; emphasis on southern context.