เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

sociology of sport 2/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการกีฬา เช่น กีฬากับองค์กรสังคม กีฬากับวัฒนธรรม กีฬากับการขัดเกลาทางสังคม กีฬากับการจัดแบ่งชั้นทางสังคม กีฬากับชนกลุ่มน้อย กีฬากับการเบี่ยงเบนทางสังคม กีฬากับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเกี่ยวพันของกีฬากับสถาบันสังคมต่างๆ