เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EN17412 หัวข้อพิเศษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หัวข้อพิเศษทางการจัดการสารสนเทศที่เป็นที่สนใจและสำคัญในขณะนั้นและที่เกี่ยวข้อง หัวข้อและเนื้อหาเปลี่ยนไปในแต่ละปี และแต่ละกลุ่มที่เรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี