เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โรคของผลผลิตเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะชนิดของความเสียหายและอาการของโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวชนิดต่างๆ กลุ่มของจุลินทรีย์

ที่เป็นสาเหตุของโรค วงจรของโรค แหล่งของการเข้าทำลาย และกระบวนการเข้าทำลายโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สำคัญ และวิธีการควบคุมป้องกันกำจัด โรคของเมล็ดพืชบางชนิด