ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โรคของผลผลิตเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34295

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะชนิดของความเสียหายและอาการของโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวชนิดต่างๆ กลุ่มของจุลินทรีย์

ที่เป็นสาเหตุของโรค วงจรของโรค แหล่งของการเข้าทำลาย และกระบวนการเข้าทำลายโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สำคัญ และวิธีการควบคุมป้องกันกำจัด โรคของเมล็ดพืชบางชนิด