เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-417 Juvenile Delinquency 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเอกและโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหมาย ประเภทการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระบบความยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว การคุมประพฤติ ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน