เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-314 Sociology of Communication ภาคเรียนที่ 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้และทฤษฎีสังคมวิทยาการสื่อสาร เน้นภาพทางวัฒนธรรม ประกาศ กฎหมาย โฆษณา และการรายงานข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และภาพเคลื่อนไหว ประเด็น ความรุนแรง สงคราม ชนชั้น เชื้อชาติ และเพศวิถี

Knowledge and sociological theory of Communication; emphasis on cultural representation of announcement,law,advertisement, and report from printing and motion media,regarding issues on violence,welfare,social class,race and gender