Français VI (2/2018)
ผู้สอน

ศุภชัย โชติทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Français VI (2/2018)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34382

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.