เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Français VI (2/2018)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส