เตรียมความพร้อมที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนชั้นเตรียมความพร้อมเพื่อไปเรียนร่วมกับโรงเรียนเรียนร่วมในชั้นปกติ