เตรียมความพร้อมที่ 3

Course Description

เป็นนักเรียนชั้นเตรียมความพร้อมเพื่อไปเรียนร่วมกับโรงเรียนเรียนร่วมในชั้นปกติ