homeเตรียมความพร้อมที่ 3
person
เตรียมความพร้อมที่ 3

ผู้สอน
นาง ภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เตรียมความพร้อมที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3449

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นนักเรียนชั้นเตรียมความพร้อมเพื่อไปเรียนร่วมกับโรงเรียนเรียนร่วมในชั้นปกติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)