เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เตรียมความพร้อมที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นนักเรียนชั้นเตรียมความพร้อมเพื่อไปเรียนร่วมกับโรงเรียนเรียนร่วมในชั้นปกติ