ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การจัดตั้งชั้นเรียนนี้ขึ้นก็เพื่อ......
          - แลกเปลี่ยนความรู้
          - ซักถามข้อสงสัย
          - ส่งงาน/การบ้าน