วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนการเรียน