Physics3 Kru'Phooy

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา