ผู้สอน
อารยา วาตะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การออกแบบสภาพแวดล้อมและแบบจำลอง 3 มิติ D2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34613

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท สำหรับการเรียน 16 สัปดาห์ เริ่มจากการทำความเข้าใจถึงหลักการในการสร้างงาน 3 มิติ เครื่องมือและส่วนประกอบของโปรแกรม 3D Studios Max ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักในการเรียนการสอน ในแต่ละบทจะประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งใช้อธิบายหลักการ และขั้นตอนของการสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ  บทสรุป แบบฝึกหัดท้ายบทและเอกสารอ้างอิง เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ การฝึกฝน และทบทวนเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน