เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 (M5)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์มัลติมีเดีย  โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย  ประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Swish การติดตั้งโปรแกรม  การเรียกใช้งาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Swish  การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือมัลติมีเดีย  การซ่อมแซมภาพเคลื่อนไหว  การสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือมัลติมีเดียให้สวยงามและนำไปใช้ในงานนำเสนอ

                โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกต  การคิดจินตนาการ  และทักษะกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ  การสร้างชิ้นงานและการนำเสนอชิ้นงาน 

 

ผลการเรียนรู้

                ๑. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์มัลติมีเดีย

                ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรม Swish

                ๓. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตั้งโปรแกรม Swish ได้

                ๔. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Swish ได้

                ๕. มีทักษะในการสร้างงานโดยใช้โปรแกรม Swish

                ๖. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Swish