เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการจัดการธุรกิจ ตอน03

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การตัดสินใจ รวมทั้งการวางแผน การจัดองค์กร และการควบคุม