homeหลักการจัดการธุรกิจ ตอน03
personperson_add
หลักการจัดการธุรกิจ ตอน03

ผู้สอน
person
นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการจัดการธุรกิจ ตอน03

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3473

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การตัดสินใจ รวมทั้งการวางแผน การจัดองค์กร และการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)