หลักการจัดการธุรกิจ ตอน03

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การตัดสินใจ รวมทั้งการวางแผน การจัดองค์กร และการควบคุม