ห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร 1-2555

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เนตเพื่อการเกษตร