วิชา เครือข่าย 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ชั้นปีที่ 4