homeวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3
personperson_add
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3

ผู้สอน
นาง สุมาลี นุใจเหล็ก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
349

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนทองวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำ อธิบายรายวิชา

             ใช้ภาษาในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การสมัครงาน การขอและให้ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น การขอและให้ข้อมูล อ่านและเขียนข่าวสาร สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ใบสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ค้นคว้าและสรุปความรู้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่พบเห็นจาก สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา วันสำคัญของชาติ ศาสนา  โดยใช้กระบวนการ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการอ่านและเขียน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิด เห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)