วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3


ผู้สอน
นาง สุมาลี นุใจเหล็ก
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3

รหัสวิชา
349

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนทองวิทยา

คำอธิบายวิชา

คำ อธิบายรายวิชา

             ใช้ภาษาในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การสมัครงาน การขอและให้ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น การขอและให้ข้อมูล อ่านและเขียนข่าวสาร สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ใบสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ค้นคว้าและสรุปความรู้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่พบเห็นจาก สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา วันสำคัญของชาติ ศาสนา  โดยใช้กระบวนการ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการอ่านและเขียน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิด เห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books