เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง สุมาลี นุใจเหล็ก

โรงเรียนดอนทองวิทยา

คำ อธิบายรายวิชา

             ใช้ภาษาในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การสมัครงาน การขอและให้ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น การขอและให้ข้อมูล อ่านและเขียนข่าวสาร สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ใบสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ค้นคว้าและสรุปความรู้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่พบเห็นจาก สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา วันสำคัญของชาติ ศาสนา  โดยใช้กระบวนการ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการอ่านและเขียน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิด เห็นคุณค่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น