เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วิฑูรย์ ผดาเวช

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

สำหรับชั้นเรียนนี้ จะสอนเกี่ยวกับรายวิชาสำคัญๆ ของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่ละชั้นปี หรือ แต่ละรุ่น น่ะครับ