คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิฑูรย์ ผดาเวช

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับชั้นเรียนนี้ จะสอนเกี่ยวกับรายวิชาสำคัญๆ ของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่ละชั้นปี หรือ แต่ละรุ่น น่ะครับ