homeวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5
personperson_add
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5

ผู้สอน
นาง สุมาลี นุใจเหล็ก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
350

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนทองวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ จากข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความ โฆษณา ตาราง  แผนภูมิ ป้ายประกาศ ฉลากสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการอ่าน การเขียน ใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถตอบคำถาม ตีความ  สรุปความ  วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และสามารถเขียนสื่อในรูปแบบต่างๆ มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษา นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)