เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง สุมาลี นุใจเหล็ก

โรงเรียนดอนทองวิทยา

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ จากข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความ โฆษณา ตาราง  แผนภูมิ ป้ายประกาศ ฉลากสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการอ่าน การเขียน ใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถตอบคำถาม ตีความ  สรุปความ  วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และสามารถเขียนสื่อในรูปแบบต่างๆ มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษา นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม