ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

ไม่มีห้องเรียน ไม่ยึดห้องเรียน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของตนเองในบ้าน ผืนนา ไร่นา เรือกสวน ในบ้าน ในห้องครัว ในหมู่บ้าน ในสังคม เพื่อต่อยอดทางความคิดของตนเอง เพื่อจะได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีกินในท้องถิ่นของตนเอง อย่างมีความสุข