เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนนครพนม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไม่มีห้องเรียน ไม่ยึดห้องเรียน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของตนเองในบ้าน ผืนนา ไร่นา เรือกสวน ในบ้าน ในห้องครัว ในหมู่บ้าน ในสังคม เพื่อต่อยอดทางความคิดของตนเอง เพื่อจะได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีกินในท้องถิ่นของตนเอง อย่างมีความสุข