ป.2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนชั้น ป.2  มีจำนวน 16 คน

ประจำปีการศึกษา 2555