บูรณาการ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562


ผู้สอน
คณิตตา นวสันชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บูรณาการ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา
35071

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คำอธิบายวิชา

ขยะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์อย่างไม่สมเหตุสมผล ทำให้ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดการขยะจึงมีความจำเป็นต้องแก้ที่ต้นต่อของสาเหตุ คือ มนุษย์ที่เป็นผู้ก่อ ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร การเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ การจัดการขยะ โดยนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นวิถีชีวิตพอเพียงในการดำรงชีวิตด้วยการมีเหตุผล ความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของความรู้ที่เข้าใจ เข้าถึงหลักในการจัดการ โดยที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยเงื่อนไขของคุณธรรม ที่มีความรับผิดชอบ การเสียสละ การประหยัด การปฏิบัติต่อระเบียบและกฎหมายโดยมุ่งหวังให้เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน และประเทศชาติ มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างสมดุลตลอดไป อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน

ผังมโนทัศน์

ปฎิทินการจัดการเรียนรู้

ตารางวิเคราะห์มาตราฐาน

แผนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)