homeห้องเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 1/2555
personperson_add
ห้องเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 1/2555

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 1/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3508

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)