ห้องเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 1/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร 2