เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

394791: Seminar on Advanced Education Research

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1. รหัสและวิชา                   394791 สัมมนาวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง

2. ลักษณะวิชา                    เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

3. คำอธิบายรายวิชา  การเข้าร่วมสัมมนาและการจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาทุกระดับทั้งของไทยและสากล การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนำเสนอประเด็นและข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาในลักษณะของโครงการวิจัยหรืองานพัฒนาการศึกษา

4. วัตถุประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดสัมมนาที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยทางการศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทางการศึกษา

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอประเด็นและบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

5.  เพื่อให้ผู้เรียนได้หัวข้อในการวิจัยทางการศึกษา

5. การแบ่งบทเรียน/ประเด็นสำคัญของการศึกษา

5.1 การเข้าร่วมสัมมนาและการจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับทั้งของไทยและสากล

5.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

5.3 การนำเสนอประเด็นและข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาในลักษณะของโครงการวิจัยหรืองานพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบความคิดของรายวิชา

 

 

                             
   

การเข้าร่วมสัมมนาฯ ในเวทีวิชาการทุกระดับ

 
     
 
 

ปรากฏการณ์ทางการศึกษา

 

กระแสทางการศึกษาในสังคม

 
   
 
 

การค้นหาประเด็นทางการศึกษาในสังคมเพื่อนำไปสู่การทำวิจัย

 
   
 
 

ประสบการณ์การจัดสัมมนาทางการศึกษา/
แนวทางการทำวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง/
ประเด็นและเค้าโครงวิจัยฉบับย่อ