เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

354571: Human Resource Management in Education

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1. รหัสและวิชา                                354571: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3 (3-0)

(Human Resource Management in Education)

2. ลักษณะรายวิชา                           เป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรีหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

                                                            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                   

3. คำอธิบายรายวิชา

 

               แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา องค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา ภารกิจของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

 

 

 4. วัตถุประสงค์รายวิชา

 

4.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

4.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

4.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ องค์กรกลางรวมทั้งบทบาท ภารกิจของผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

4.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา กับสาขาวิชาชีพอื่น รวมทั้งกำหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

4.5 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

4.6 สามารถประยุกต์ใช้ ในการกำหนดประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

5. สาระสำคัญ

5.1 กรอบแนวคิดและความท้าทายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

5.2 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

5.3 องค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

5.4 ภารกิจของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

5.5 ประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา