เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณคดีเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาวรรณคดีเบื้องต้นเป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาความหมาย คำศัพท์ ส่วนประกอบ ประเภทของวรรณคดีภาษาอังกฤษ ประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการและตัวอย่างวรรณคดีที่น่าสนใจในระดับเบื้องต้น