วรรณคดีเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวรรณคดีเบื้องต้นเป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาความหมาย คำศัพท์ ส่วนประกอบ ประเภทของวรรณคดีภาษาอังกฤษ ประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการและตัวอย่างวรรณคดีที่น่าสนใจในระดับเบื้องต้น