เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์ระบบ 05-051-209

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

รหัสวิชา   05-051-209

รายวิชา   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                             

               (System Analysis and Design)

ผู้สอน      อาจารย์พรภิมล  สาคร

               ศษ.ม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เวลาเรียนทั้งหมด       64  ชั่วโมง    3(3-0-3) 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานในแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน  การออกแบบระบบงานใหม่  การพัฒนาระบบงาน  การนำระบบไปใช้ในงานและการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การจัดทำเอกสาร ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอโครงร่างระบบงานทางธุรกิจ

 

จุดประสงค์รายวิชา

1.  รูปแบบการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบงานแบบต่าง ๆ

2.  เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันและการออกแบบระบบงานใหม่

3.  เข้าใจการพัฒนาระบบงาน  การนำระบบงานไปใช้และการประเมินผลของระบบงาน

4.  เข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงาน

5.  เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ระบบงาน

  

สมรรถนะรายวิชา

1. วิเคราะห์การดำเนินงานของระบบงานธุรกิจทั่วไป

2.  เขียนวงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3. ใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขนาดเล็กทางธุรกิจ