homeการวิเคราะห์ระบบ 05-051-209
person
การวิเคราะห์ระบบ 05-051-209

ผู้สอน
pronpimon sakron
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ระบบ 05-051-209

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3549

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

รหัสวิชา   05-051-209

รายวิชา   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                             

               (System Analysis and Design)

ผู้สอน      อาจารย์พรภิมล  สาคร

               ศษ.ม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เวลาเรียนทั้งหมด       64  ชั่วโมง    3(3-0-3) 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานในแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน  การออกแบบระบบงานใหม่  การพัฒนาระบบงาน  การนำระบบไปใช้ในงานและการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การจัดทำเอกสาร ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอโครงร่างระบบงานทางธุรกิจ

 

จุดประสงค์รายวิชา

1.  รูปแบบการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบงานแบบต่าง ๆ

2.  เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันและการออกแบบระบบงานใหม่

3.  เข้าใจการพัฒนาระบบงาน  การนำระบบงานไปใช้และการประเมินผลของระบบงาน

4.  เข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงาน

5.  เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ระบบงาน

  

สมรรถนะรายวิชา

1. วิเคราะห์การดำเนินงานของระบบงานธุรกิจทั่วไป

2.  เขียนวงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3. ใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขนาดเล็กทางธุรกิจ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)