home3300-1001 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2)
personperson_add
3300-1001 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2)

ผู้สอน
นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3300-1001 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35629

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการสร้างสรรค์ แนวคิดในงานศิลปกรรม สร้างสรรค์งานที่เน้นทักษะกระบวนการตามเนื้อหา เรื่องราวหรือประเด็นที่ กำหนด พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมด้วยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา มาสร้างสรรค์งานรูปแบบงาน ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค์นำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)