home 7364101:การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ บธ.622 ปกก (จันทร์)
personperson_add
7364101:การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ บธ.622 ปกก (จันทร์)

ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
7364101:การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ บธ.622 ปกก (จันทร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35640

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา บทบาทและความสำคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ หลักการและแนวคิดในการบริหารงานการท่องเที่ยวและบริการ การดำเนินงานและแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการการวิเคราะห์กระบวนการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการตลาดสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการปัจจัยด้านกฎหมายจริยธรรมและความเสี่ยงในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)