การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

จิรวัฒน์ วรรณขาว

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา