homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2
personperson_add
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2

ผู้สอน
person
นาย สุธี ชีวพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3580

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายทุกคน เพื่อเรียนพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์  โดยในภาคต้นของปีการศึกษานี้ จะเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์  ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการวัด หน่วย SI ความคลาดเคลื่อน เลขนัยสำคัญ  แรงต่าง ๆ การเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ คลื่น  ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ให้รู้จักเรื่องต่าง ๆ ของฟิสิกส์โดยคร่าว ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)