เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายทุกคน เพื่อเรียนพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์  โดยในภาคต้นของปีการศึกษานี้ จะเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์  ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการวัด หน่วย SI ความคลาดเคลื่อน เลขนัยสำคัญ  แรงต่าง ๆ การเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ คลื่น  ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ให้รู้จักเรื่องต่าง ๆ ของฟิสิกส์โดยคร่าว ๆ