homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2

ผู้สอน
นาย สุธี ชีวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3580

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายทุกคน เพื่อเรียนพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์  โดยในภาคต้นของปีการศึกษานี้ จะเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์  ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการวัด หน่วย SI ความคลาดเคลื่อน เลขนัยสำคัญ  แรงต่าง ๆ การเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ คลื่น  ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ให้รู้จักเรื่องต่าง ๆ ของฟิสิกส์โดยคร่าว ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)