homeเตรียมฝึกสัตวศาสตร์ 2 /1_2562
person
เตรียมฝึกสัตวศาสตร์ 2 /1_2562

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
เตรียมฝึกสัตวศาสตร์ 2 /1_2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35800

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ในฟาร์มของคณะฯ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รายวิชาบังคับก่อน : 5004190 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1

เพิ่มเติม : การเตรียมฝึกสัตวศาสตร์ (2) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีทัศนคติ ต่อวิชาชีพ ต่อเนื่องจาก วิชาเตรียมฝึกสัตวศาตสตร์ 1 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม, ฝึกการวางแผน, การยอมรับความคิดเห็น และเสนอความคิดในที่สาธารณะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)