homeเตรียมฝึกสัตวศาสตร์ 2 /1_2562
personperson_add
เตรียมฝึกสัตวศาสตร์ 2 /1_2562

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เตรียมฝึกสัตวศาสตร์ 2 /1_2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35800

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ในฟาร์มของคณะฯ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รายวิชาบังคับก่อน : 5004190 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1

เพิ่มเติม : การเตรียมฝึกสัตวศาสตร์ (2) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีทัศนคติ ต่อวิชาชีพ ต่อเนื่องจาก วิชาเตรียมฝึกสัตวศาตสตร์ 1 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ การทำงานเป็นทีม, ฝึกการวางแผน, การยอมรับความคิดเห็น และเสนอความคิดในที่สาธารณะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)