MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)


ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)

Class ID
3581

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ   จำนวน 3 หน่วยกิต

เปิดสอน 2 ห้องเรียน ได้แก่

M01  สอนวันศุกร์ เวลา 8.30 - 11.30 น.    ห้อง 12-407

S01 สอนวันอาทิตย์ เวลา 8.00-11.00 น.  ห้อง 12-405

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)