MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)

คำอธิบายชั้นเรียน

MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ   จำนวน 3 หน่วยกิต

เปิดสอน 2 ห้องเรียน ได้แก่

M01  สอนวันศุกร์ เวลา 8.30 - 11.30 น.    ห้อง 12-407

S01 สอนวันอาทิตย์ เวลา 8.00-11.00 น.  ห้อง 12-405