home4173405 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร รหัส 59 (1/2562)
person
4173405 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร รหัส 59 (1/2562)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
4173405 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร รหัส 59 (1/2562)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
35854

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร เป็นรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)