homeER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (sec.01 ท.61.ค.บ.5.1) ศุกร์ 8.30
person
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (sec.01 ท.61.ค.บ.5.1) ศุกร์ 8.30

ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (sec.01 ท.61.ค.บ.5.1) ศุกร์ 8.30

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35977

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) Learning Measurement and Evaluation

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)