homePython Programming
personperson_add
Python Programming

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Python Programming

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36143

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื่อให้นักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญฆา การสร้างคำสั่งสำหรับเขียนขั้นตอนวิธีการเขียนผังงาน นิพจน์ คำสั่งในการเขียนโปรแกรม หลักไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมระดับสูง การเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ การทดสอบ การแก้ไขโปรแกรม การติดตั้ง และการเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.