home62-1 4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ [ภาคปกติ]
personperson_add
62-1 4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ [ภาคปกติ]

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
62-1 4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36238

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย และความสำคัญของการสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ พัฒนาการของการสาธารณสุขมูลฐานในอดีตจนถึงปัจจุบันองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย หลักการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)