homeปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
personperson_add
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36293

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือควบคู่กัน : 4102220 เคมีอนินทรีย์ 1

การตกผลึกสารประกอบไอออนิก การทดสอบการนำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1

Crystallization of ionic compounds; conductivity of ionic and covalent compounds; studies about crystal structure of ionic and covalent compounds; and laboratory that corresponding to Inorganic Chemistry 1 course


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)