ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

รหัสวิชา
36293

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือควบคู่กัน : 4102220 เคมีอนินทรีย์ 1

การตกผลึกสารประกอบไอออนิก การทดสอบการนำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1

Crystallization of ionic compounds; conductivity of ionic and covalent compounds; studies about crystal structure of ionic and covalent compounds; and laboratory that corresponding to Inorganic Chemistry 1 course


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books