เคมีทั่วไป 1 จุลชีววิทยา


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีทั่วไป 1 จุลชีววิทยา

รหัสวิชา
36296

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์และชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books