homeวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 2/4
personperson_add
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 2/4

ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา ทองพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 2/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36364

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา การประเมินผล การปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา การประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)